Privacy and GDPR

Chránime vaše údaje

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov v skupine FOSALI,a.s.  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Môžete si byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

V skupine FOSALI, a.s. platia prísne pravidlá stanovujúce, ktorý zamestnanec či útvar môže mať prístup k vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať. Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme mimo skupiny FOSALI,a.s. a to s výnimkou prípadov, keď máme váš súhlas. To nám nariaďuje alebo nás k tomu oprávňuje právny predpis alebo náš oprávnený záujem (napríklad v prípade dodávateľov alebo v prípade požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní a pod.).

Osobné údaje detí (teda osôb mladších ako 18 rokov) spracovávame, len ak za dieťa konal najprv jeho rodič alebo iný zástupca. Vysoké štandardy ochrany osobných údajov, ktoré platia v našej skupine na spracovanie osobných údajov, platia aj voči deťom v nezmenenom rozsahu. Tieto štandardy sú na spracovanie osobných údajov detí plne dostačujúce. Ako rodič alebo iný zástupca dieťaťa nesiete zodpovednosť za to, že poskytnutie údajov o dieťati nie je v rozpore s jeho záujmami a že dieťa o spracovaní osobných údajov nami, ako aj o jeho právach, zrozumiteľne informujete.

Odporúčame vám, aby ste si informácie pozorne prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Ak by vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podniknúť kroky uvedené nižšie.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada:

Úrad na ochranu osobných údajov

adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel.: +421/2/3231 3220, web:www.uoou.sk

OCHRANA SÚKROMIA

Zhromažďované osobné údaje

Spoločnosť FOSALI, a.s. so sídlom Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica, 97405, IČO: 48272817, DIČ: 2120114711  IČ DPH: SK2120114711 , zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Banskej Bystrici, ako prevádzkovateľ webových portálov a poskytovateľ ďalších internetových služieb (ďalej len „Spoločnosť”) zhromažďuje nasledujúce údaje o používateľoch svojich služieb:

V prípade registrácie účtu používateľa do vybraných služieb zaznamenáva Spoločnosť napríklad používateľovo meno či prezývku, e-mail, heslo v zašifrovanej podobe, mesto bydliska a ďalšie profilové informácie. Prostredníctvom súborov cookies, ktoré Spoločnosti umožňujú používateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu používateľským preferenciám. Súbory cookies sú tiež použité na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich. Súbory cookies používa Spoločnosť aj v prípade, keď používateľ využíva služby, ktoré Spoločnosť ponúka svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb Spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch prostredníctvom rôznych spotrebiteľských súťaží, výskumov a dotazníkov, ktorých sa používateľ so svojím súhlasom zúčastní.

Používateľ súhlasí s využitím cookies udelením informatívneho súhlasu pomocou lišty v dolnej časti prehliadača (podľa európskej smernice č. 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, resp. podľa jej novelizácie smernicou č. 2009/136/ES, v SR zákon č. 351/2011 zo 14. septembra 2011 o elektronických komunikáciách), alebo používaním webu. Podľa smernice ide najmä o využívanie cookies (tzv. „session cookies”). EÚ predpis sa zameriava najmä „na behaviorálne” cielenie a zneužitie súkromných informácií pri tzv. „neanonymných”(z ktorých je zrejmá identita používateľa) a „third-party” (ukladajúcich informácie na inej než navštívenej stránke) cookies. Toto je vysvetlené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, čiže GDPR, celé znenie nájdete tu. Viac o GDPR nájdete na webe Úradu na ochranu osobných údajov UOOU. Z týchto Spoločnosť využíva napr. Cookie Google, o ktorých typoch a zásadách sa dozviete viac tu.

Používanie osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované najmä s cieľom:

Ďalšie zhromažďované informácie

Serverové protokoly

Ak navštívite naše webové stránky, naše servery (rovnako ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú požiadavky na naše webové stránky. Tieto protokoly serverov zvyčajne obsahujú informácie o vašej webovej požiadavke, IP adrese, typu prehliadača, jazyku prehliadača a dátume a čase požiadavky. Ďalej môžu tiež obsahovať jeden alebo viac súborov cookies, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. V prípade servisnej požiadavky (využitie formulára s nahlásením technického problému/technického námetu) sú tieto informácie odosielané. Prístup k týmto informáciám majú len administrátori a tieto dáta nikdy nebudú využité na priamu identifikáciu (slúžia na odhalenie technických problémov).

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré používateľ Spoločnosti poskytne, budú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Vzhľadom na to, že internet nie je úplne bezpečné prostredie, nemôže Spoločnosť úplne zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré do jednotlivých služieb Spoločnosti používatelia prenesú. V tomto kontexte preto nie je možné stopercentne zaručiť, že k poskytnutým informáciám nemožno získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení Spoločnosti fyzickej, technickej alebo manažérskej povahy. Spoločnosť však zaručuje, že pri spracúvaní osobných údajov pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku, a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré od nej možno odôvodnene požadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom, a ktoré vzhľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

S cieľom lepšieho zabezpečenia osobných údajov používateľov je prístup k údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi prehliadačom používateľa a webovými stránkami Spoločnosti šifrované.

Každý používateľ nesie zodpovednosť za uchovanie svojho jedinečného hesla a ďalších údajov o účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii. Používatelia berú na vedomie, že emaily, rýchle správy chatu, blogy a ďalšie typy komunikácie s ostatnými používateľmi webových stránok Spoločnosti nie sú šifrované. Spoločnosť preto v tejto súvislosti dôrazne odporúča nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií. Spoločnosť upozorňuje používateľa, že jej administrátori nikdy nebudú po užívateľovi požadovať heslo.

Doba spracovávania osobných a ďalších údajov a ich sprístupnenie na základe zákona

Spoločnosť uchováva informácie jednotlivých používateľov, kým sú aktívne ich účty, alebo do písomného odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti spracovávať údaje o používateľoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä na účely riešenia sporov a konečného vysporiadania všetkých práv a záväzkov s poskytovaním príslušnej služby súvisiace.

Na základe platných právnych predpisov je Spoločnosť povinná zverejniť osobné údaje používateľov, informácie o ich IP adresách, prevádzke alebo iných aktivitách používateľov:

Správcovia a spracovatelia osobných dát

Spracovanie osobných údajov je vykonávané zamestnancami Správcu, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Cookies

Čo to sú „cookies”?

„Cookies” sú malé dátové súbory používané ako jedinečné identifikátory. Každý súbor cookie je jedinečný pre váš webový prehliadač. Súbor cookie obsahuje anonymné informácie a je odosielaný zo servera webových stránok, ktoré si prezeráte, do vášho počítača alebo mobilného telefónu. Bude uložený na vašom zariadení a iba tento server bude môcť vyhľadať alebo načítať obsah tohto súboru cookie. Odoslané súbory cookies môžu byť zaslané späť na servery webových stránok s aktualizovanými dátami počas vášho prezerania webových stránok. Cookies využíva na svoju činnosť úplná väčšina webových stránok.

Súbory cookies môžu byť nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete („naše cookies”), alebo môžu byť nastavené organizáciou, ktorá nie je vlastníkom webových stránok, ktoré si prezeráte („cookies tretej strany”). Napríklad môžu byť nastavené inými webovými stránkami, ktoré spúšťajú obsah na stránke, ktorú si prezeráte, alebo nezávislou analytickou spoločnosťou. Webové stránky, ktoré navštevujete, môžu tiež zahŕňať obsah vložený z iných webových stránok a tieto stránky môžu tiež nastaviť svoje vlastné cookies. Webové stránky môžu používať reklamné siete tretej osoby na poskytovanie cielenej reklamy. Tieto cookies môžu mať možnosť sledovať vaše prehliadanie rôznych stránok. ZONER a.s. a Google

Ako používame cookies?

Súbory cookies používame na zlepšenie vašich používateľských skúseností tak, že webovým stránkam umožníme, aby vás identifikovali, a to buď počas trvania vašej návštevy (za použitia relačných cookies), alebo pre opakované návštevy (za použitia trvalých cookies). Súbory cookies, ktoré používame, môžu:

Súbory cookies potrebujeme používať, aby sme zachovali efektívnosť našich webových stránok a poskytli vám používateľsky priateľské prostredie. Preto nemožno cookies zablokovať samostatne. Pokračovaním v prezeraní našich webových stránok a používaní našich online služieb súhlasíte s tým, že môžeme do vášho zariadenia tieto súbory cookies umiestniť.

Naše webové stránky taktiež používajú cookies na behaviorálnu reklamu, čo nám umožňuje upraviť reklamu a zabezpečiť, že pre vás bude relevantná, a to na základe oblastí, ktoré si na našej webovej stránke prezeráte, a geografického umiestnenia vašej adresy IP. Tieto cookies sú umiestnené reklamnými sieťami tretích osôb s naším súhlasom.

Na čo cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

Dôležité: Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Žiadny z nami vytvorených cookie súborov nevedie k individuálnej identifikácii používateľa/čitateľa, zhromažďované dáta sú anonymné.

Čo robiť, keď nechcete používať súbory cookies

Súhlas s umiestnením súborov cookies je dobrovoľný. Ak si budete to priať, môžete zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookies alebo vymazať cookies, ktoré už boli nastavené. Všetky podrobnosti týkajúce sa riadenia cookies a možností ich blokovania v rôznych typoch webových prehliadačov môžete nájsť na stránke www.aboutcookies.org alebo

Musíte si však uvedomiť, že ak zablokujete alebo vymažete cookies odosielané z našich webových stránok, ktoré sú nevyhnutne potrebné alebo zabezpečujú funkčnosť a výkon, môže sa stať, že stránky nebude možné používať.

Typy cookies používané na našich webových stránkach si môžete zobraziť, a tak získať informácie ako zmeniť nastavenie cookies alebo ako zablokovať cookies používané na našich webových stránkach.

FOSALI.com POUŽÍVA GOOGLE ANALYTICS

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len „Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to:

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.

Poznámka k blokovaniu reklamných služieb: Nami prevádzkované služby, ku ktorým získavate prístup bezodplatne, financujeme z prevažnej väčšiny z príjmov z inzercie. Z dôvodu zaistenia ďalšej bezodplatnej prevádzky našich služieb, ako aj zachovania terajšej úrovne poskytovaných služieb a ich ďalšieho rozvoja, sa, prosím, zdržte používania aplikácií či iných opatrení slúžiacich na blokovanie nami zobrazovanej reklamy.

SERVER FOSALI.com POUŽÍVA COOKIES REKLAMNÝCH PARTNEROV

Google:

Vďaka súboru cookie DoubleClick môže spoločnosť Google a jej partneri zobrazovať reklamy používateľom na základe ich návštev na našich stránkach a ďalších stránkach internetu. Môžete si používanie súboru cookie DoubleClick pre reklamy, založené na záujmoch, odhlásiť prostredníctvom Správcu nastavení reklám.

Pri zobrazovaní reklám zo siete Google môžu byť taktiež použité súbory cookie ďalších dodávateľov či reklamných sietí tretích strán. Môžete weby týchto tretích strán navštíviť a odhlásiť si na nich používanie súborov cookies pre záujmovo orientovanú reklamu (ak dodávateľ alebo reklamná sieť ponúka túto možnosť).

Facebook

Facebook dodržiava samoregulačné princípy pre online behaviorálne reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a zúčastňuje sa programov, ktoré ponúkajú možnosť tento typ reklám odmietnuť. Nesúhlas s používaním cookies môžete vyjadriť pre všetky zúčastnené spoločnosti cez tieto weby:

VAŠE PRÁVA?

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Máte právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie práva, ak sa domnievate, že spracovanie nie je v poriadku. Môžete tiež podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Vaše práva uplatníte v príslušnej spoločnosti našej skupiny.

Ak máte otázky, napíšte nám na marketing gdpr@fosali.com.

Chcete mať prehľad o tom, ktoré údaje o vás spracovávame?

Máte právo na prístup k údajom a ďalšie súvisiace informácie. Práva tretích strán však týmto nesmú byť dotknuté. Svoje údaje dostávate zásadne elektronickou formou výpisov po preukázateľnom overení totožnosti.

Máte záujem o opravu svojich údajov?

V prípade, že sú vaše údaje nepresné, samozrejme, ich opravíme. S prihliadnutím na účely, na ktoré sú údaje spracúvajú, máte právo, aby sme tiež doplnili neúplné údaje.

Chcete, aby sme vaše údaje vymazali?

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak je naše spracovanie neoprávnené.

Chcete spracovanie svojich osobných údajov obmedziť?

Tiež máte právo na blokovanie údajov.

Nechcete alebo nemôžete nám svoje údaje poskytnúť?

Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, nám môžete odmietnuť poskytnúť. Pokiaľ však ide o také údaje, ktorých poskytnutie je z vašej strany povinné, nemôžeme vám súvisiacu službu poskytnúť.

Chcete odvolať svoj súhlas?

V prípadoch, keď na spracovanie vašich údajov vyžadujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov počas doby, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

Chcete obmedziť marketing?

Ak ste nám udelili súhlas pre marketing alebo vám z iného oprávneného titulu od nás chodia obchodné ponuky, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

Ak si prajete obmedziť alebo odvolať súhlas so spracovaním a zdieľaním údajov v skupine FOSALI,a.s. na marketingové účely, navštívte pobočku alebo nám napíšte na marketing gdpr@fosali.com. Nastavenie súhlasu si môžete tiež zmeniť v používateľskom nastavení.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak obmedzíte marketing, môžeme vás naďalej kontaktovať z dôvodu realizácii objednávok, teda môžeme stále využívať váš kontakt s cieľom zasielať informácie súvisiace s uskutočnenými objednávkami, prípadne aj na iné účely, než je marketing.

Návštevníci našich internetových stránok môžu svoj súhlas so spracovaním cookies odvolať postupom uvedeným na internetových stránkach.

Kontakt

Ak máte otázky alebo pripomienky, pošlite nám ich elektronicky na email: gdpr@fosali.com . Ďalšie kontakty nájdete v sekcii Kontakty.